XIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne

XXXVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny WARSZAWA MOJA STOLICA

Warszawa, 7 listopada 2023 r.

XXXVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny WARSZAWA MOJA STOLICA

REGULAMIN KONKURSU
/plik PDF 148 KB/
1. Organizator:
Pałac Młodzieży w Warszawie
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 70 23, 22 620 33 63
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pm.waw.pl

2. Cele:
-zainteresowanie stolicą Polski, jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

3. Tematyka:
Prace związane z Warszawą np. ruch uliczny, zabytki, parki, mosty, teatry, pomniki, kościoły, miejsca charakterystyczne dla stolicy Polski.

4. Technika i format:
a/ malarstwo na papierze, rysunek, collage/format A2/420mm x 594mm
lub A3/297 mm x 420mm
b/ malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina/format dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm Prace nie mogą być oprawione w passe-partout. Nie używamy produktów spożywczych do tworzenia prac.

5. Wiek uczestników:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów oraz z placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury. Uczestnik do konkursu może być przygotowany tylko przez jednego nauczyciela. Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.

6. Terminy:
a/ Termin składania prac upływa 02.02.2024r. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
b/ protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 29.02.2024r. na stronie www.pm.waw.pl/konkursy
c/ Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi 22 marca 2024 roku, o godz. 15.00, w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży w Warszawie.

7. Zgłoszenie:
Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy nadsyłać na adres:
Pałac Młodzieży w Warszawie
Plac Defilad 1 (PKiN)
00-901 Warszawa
Z dopiskiem „WARSZAWA MOJA STOLICA”.
Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a/ imię i nazwisko uczestnika
b/ wiek uczestnika
c/ imię i nazwisko nauczyciela
d/ tytuł pracy
e/ adres, telefon placówki
f/ adres e-mail placówki
Do pracy należy dołączyć wypełnioną w całości i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisaną przez rodzica (tekst oświadczenia w załączniku).
Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych ani prac zbiorowych.

8. Nagrody:
Wyróżnienie uczestniczy otrzymają nagrody oraz dyplomy. Jury zastrzega o przyznaniu równorzędnych nagród o tej samej wartości. Część prac nienagrodzonych jury przeznaczy na wystawę pokonkursową.
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji jury.

9. Uwagi końcowe:
a/ o wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie tylko te placówki, z których pochodzą prace nagrodzonych uczestników;
b/ protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Warszawie:
www.pm.waw.pl/konkursy; c/ prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, nadsyłając pracę na konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwy szkoły/placówki;
d/ prace nagrodzone oraz część prac nienagrodzonych organizator przeznaczy do wystawy pokonkursowej;
e/ prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych;
f/ nagrody nie odebrane podczas uroczystości wręczenia zostaną przesłane pocztą przez organizatora;
g/ dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
h/ informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w dalszej części regulaminu oraz na stronie organizatora www.pm.waw.pl/konkursy;
i/ organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „WARSZAWA MOJA STOLICA” w każdym czasie bez podania przyczyny;
j/ udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wskazanych w ust. 7 regulaminu, przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych);
k/ podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi jego udział w Konkursie;
l/ organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych czy organizacyjnych.


___________________________________________________________________________ Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla nauczycieli zgłaszających uczestników:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 1 regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).

5. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko oraz dane szkoły, placówki oświatowej, kulturalnej, w której jest zatrudniony.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
7. Podanie przez Państwa, danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.

___________________________________________________________________________
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników/opiekunów prawnych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 2 regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Jeżeli wyrażą Państwo na to swoją zgodę, dane laureatów (imię i nazwisko) będą umieszczone na stronie internetowej www.pm.waw.pl.
5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
6. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko, wiek, szkoła do której uczestnik uczęszcza.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; j) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne z prawem.
8. Dane osobowe wymienione w pkt. 7 pochodzą od nauczyciela zgłaszającego uczestników do konkursu.


ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA PEŁNOLETNIEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA W PAŁACU MŁODZIEŻY”

REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA W PAŁACU MŁODZIEŻY”


I. Organizator konkursu
• Organizatorem konkursu na wykonanie kartki świątecznej jest Pracownia Sztuk Pięknych pod patronatem Dyrektora Pałacu Młodzieży.

II. Cel konkursu
• pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
• wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
• prezentacja osiągnieć artystycznych młodych twórców,
• inspirowanie do twórczych poszukiwań plastycznych w oparciu o tradycyjne wzory kart bożonarodzeniowych,

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
• Konkurs trwa od 16.11.2023r. do 8.12.2023r. • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczestnicy zajęć Pałacu Młodzieży, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
• Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
• Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
• Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Uczestnicy konkursu
Prace uczestników będą oceniane w trzech kategoriach:
• kategoria I – 6-9 lat
• kategoria II – 10-13 lat
• kategoria III – powyżej 14 lat
Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej
• Uczestnik konkursu ma za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę świąteczną w dowolnej technice artystycznej i plastycznej (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, etc.) w formacie nie większym niż A5.

VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych
• Podpisane prace na osobnej kartce (imię i nazwisko, wiek) należy składać do dnia 08.12.2023r. w Sali 418 na III piętrze.
• Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
• Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
• Organizator nie zwraca prac.

VII. Ocena prac konkursowych
• Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.
• Komisja oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• zgodność wykonanej pracy z hasłem konkursowym,
• inwencja,
• oryginalność i pomysłowość przedstawienia tematu,
• ogólne wrażenie estetyczne.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
• W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu.
• Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
• Nagrody zostaną zakupione ze składek uczestników na Radę Rodziców.
• Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace, połączona z wręczeniem nagród.

Nagrodzone kartki świąteczne mogą być powielone i wykorzystane jako pałacowe kartki firmowe.

Niech aura magicznych świąt przyniesie Wam wiele wspaniałych pomysłów. Powodzenia!

Organizatorzy

V KALEJDOSKOP ARTYSTYCZNY 2023