Skargi i wnioski

Załącznik nr 1

do zarządzenia Dyrektora Pałacu Młodzieży

nr 25 z dnia 29.11.2013

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

w Pałacu Młodzieży

w Warszawie

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz.U. z 2000r., nr98, poz. 1071).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz.46),

 

Rozdział I - Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 1. W placówce wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
  1. Dyrektora Pałacu Młodzieży
  2. osoby zastępujące dyrektora.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 3. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt 2 stanowi załącznik nr1 do niniejszej procedury.
 4. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 5. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 6. Do rejestru nie wpisuje się skarg i wniosków, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy.
 7. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
  1. liczba porządkowa,
  2. data wpływu skargi/wniosku,
  3. data rejestrowania skargi/wniosku,
  4. adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
  5. informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
  6. termin załatwienia skargi/wniosku,
  7. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
  8. data załatwienia,
  9. krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy
 8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości Pałacu.

 

Rozdział II - Kwalifikowanie skarg i wniosków

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji Pałacu, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji Pałacu.
 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji Pałacu. 
 6. Skargi/wnioski anonimowe pozostają bez rozpoznania.
 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

Rozdział III - Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor Pałacu lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg/wniosków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:
  1. oryginał skargi/wniosku,
  2. notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
  4. odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  5. inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 4. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
  1. oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  2. wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  3. imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie Pałacu.

 

Rozdział IV - Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2. Skargę/wniosek rozpatruje się:
  1. do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,
  2. do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
  3. do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana,
 3. Do siedmiu dni należy
  1. przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
  2. przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
  3. przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
  4. przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
  5. zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
  6. udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.