Zasady funkcjonowania

I. Zarządzanie placówką: 

 1. Pracą placówki kieruje jednoosobowo dyrektor, który wykonuje zadania przy pomocy pracowników pedagogicznych i pracowników administracji. 
 2. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację zadań wynikających ze Statutu przed organem prowadzącym i organem nadzorującym. 
 3. Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą. 
 4. Za realizację swoich zadań wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem. 
 5. W razie nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje upoważniony pracownik pedagogiczny. 

 

II. Zasady pracy i gospodarka finansowa: 

 1. Pracownicy w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania których są zobowiązani. 
 2. Wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie regulaminu pracy: 
  1. porządkową i dyscyplinarną za naruszenie obowiązków pracownika, 
  2. materialną za powierzone mienie, 
  3. karną za nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 
 3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem szkoły. 
 4. Zakupy i inwestycje są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. 
 5. Działalność placówki jest finansowana z dotacji organu prowadzącego oraz środków wypracowanych w dochodach własnych. 
 6. Działalność edukacyjna jest realizowana na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. (Dz.U. z dn. 11.01.2017 poz. 59).